thông báo khoa
 
 
 
 
 
 
     
    Tin tức – Sự kiện

                     Căn cứ vào kết quả buổi làm việc giữa lãnh đạo trường Đại học Kiên Giang và Ban giám đốc công ty cổ phần Kiên Hùng ngày 19/4/2019; Nay BCN Khoa thông báo đến sinh viên Khoá 1 chuyên ngành công nghệ thực phẩm chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với công ty cổ phần Kiên Hùng như sau: